Úřední deska - mikroregion

Rozpočet dobrovolného svazku obcí Mikroregion urbanická brázda pro rok 2005

Zůstatek k 1.1.2004 - 11 515,91 Kč.

Rozpočet 2005

Příjmy

Členské příspěvky obcí - 24250,00 Kč

Příspěvky od svazků na činnost euromanažera - 85490,00 Kč

Příjmy celkem - 109740,00 Kč

Výdaje

Běžné výdaje - profesionalizace svazku - 24250,00 Kč

Výdaje na činnost euromanažera celkem - 85490,00 Kč

Z toho: - Pronájem kanceláře - 24000,00 Kč

Výrok auditora k roční účetní závěrce sestavené k 31.12.2003

Dle názoru auditora účetní závěrka věrně zobrazuje jmění, závazky a majetek sdružení k 31. 12. 2003.

Výsledek hospodaření DSO Mikroregion urbanická brázda za rok 2003

Zůstatek k 1.1.2003 - 73202,23 Kč.