Bezpečné skladování nebezpečných odpadů

Projekt „Bezpečné skladování nebezpečných odpadů“ si klade za cíl vybavit území Mikroregionu Urbanická brázda moderními shromažďovacími prostředky na nebezpečné odpady. V současné době je sběr a likvidace těchto odpadů zajišťován tzv. mobilními sběry 2x ročně. Z požadavků občanů vyplývá, že postrádají možnost odkládat nebezpečný odpad na vyhrazená   místa častěji než 2x ročně. 

V regionu byly vytipovány vhodné objekty ve vlastnictví členských obcí, kde budou umístěny uzavřené kontejnery tzv. mobilní sběrny na nebezpečný odpad vybavené odpovídajícími sběrnými nádobami. Jsou to obce: Dobřenice, Kratonohy, Libčany a Roudnice. Od občanů bude tento odpad přijímán proškolenou osobou ve stanovených termínech v průběhu celého kalendářního roku. Likvidaci či případné využití odpadů budou zajišťovat průběžně odborné firmy. Projekt bude realizován za finanční podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí. Celkové náklady projektu činí 340 tis. Kč, dotace 305 tis. Kč.