Podzim v mikroregionu 2010


20100905-podzim_na_vsi-001

20100905-podzim_na_vsi-002

20100905-podzim_na_vsi-003

20100905-podzim_na_vsi-004

20100905-podzim_na_vsi-005

20100905-podzim_na_vsi-006

20100905-podzim_na_vsi-007

20100905-podzim_na_vsi-008

20100905-podzim_na_vsi-009

20100905-podzim_na_vsi-010

20100905-podzim_na_vsi-011

20100905-podzim_na_vsi-012

20100905-podzim_na_vsi-013

20100905-podzim_na_vsi-014

20100905-podzim_na_vsi-015

20100905-podzim_na_vsi-016

20100905-podzim_na_vsi-017

20100905-podzim_na_vsi-018

20100905-podzim_na_vsi-019

20100905-podzim_na_vsi-020

20100905-podzim_na_vsi-021

20100905-podzim_na_vsi-022