Nově vyhlášené grantové výzvy - Nadace partnerství

Aktuální grantové výzvy http://www.nadacepartnerstvi.cz/aktualni-granty

Malé granty Strom života

Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace malých projektů, které přispějí ke zkvalitnění životního prostředí.

  • maximální výše grantu: 20.000 Kč
  • grantové uzávěrky: 20. 1. a 18. 8. 2011
  • více informací zde

Strom života - Místo pod stromy

Grantový a asistenční podprogram zaměřený na podporu vzniku nových a obnovu stávajících zelených veřejných prostranství, parků, sídlištních prostor, oddychových míst apod. Důležitou podmínkou je zapojení místních občanských sdružení, škol, nejrůznějších spolků a aktivních občanů do všech fází utváření zelených veřejných prostranství. Od formulace nápadu, přes přípravu a plánování až po samotnou realizaci, tak aby utvářené prostranství splňovalo představy a potřeby místních lidí a bylo intenzivně využívané. Nadace Partnerství poskytne podpořeným projektům finanční podporu, odborný seminář pro realizátory zaměřený na komunitní plánování a zprostředkuje asistenci odborného konzultanta.

  • Maximální výše grantu: 200.000 Kč
  • Uzávěrka příjmu žádostí: 2. 3. 2011
  • více informací zde

Výzva k předkládání projektů platí pouze pro rok 2011. Všechny projekty musí být uzavřeny do prosince roku 2012!

Na zelenou - Bezpečné cesty do škol

Podpora školních projektů bezpečných cest do školy. Školní projekty jsou založeny na práci s dětmi a spojují zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, podporu udržitelné dopravy a zdravého životního stylu, zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování, zvýšení zájmů žáků i rodičů o věci veřejné a také zlepšení životního prostředí v okolí škol.

  • maximální výše grantu: 20.000 až 90.000 Kč (podle typu právní formy žadatele)
  • oprávnění žadatelé: školy všech typů; školská a další zařízení pracující s dětmi
  • grantová uzávěrka: 4.3. 2011
  • více informací zde