Strom života – Pro přírodu

Nadace Partnerství vyhlašuje grant Strom života - Pro přírodu

  • Maximální výše grantu: 100.000 Kč
  • Celkově bude rozděleno v roce 2010: 1 300 000 Kč
  • Grantová uzávěrka: 21.3.2010
  • Zasedání grantové komise: 13.4. 2010
  • Zaslání závěrečné zprávy: 15. 6. 2011
  • více na http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=nF2x1--&x=2216309
 
Cíl programu
Cílem podprogramu je podpora projektů realizovaných především ve volné krajině, jež přispívají k obnově a ochraně krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot krajiny a zvyšování biodiverzity. Důraz je kladen na zapojení místních obyvatel, spolků a sdružení do přípravy, realizace, i následné péče o výsledky projektů, stejně jako na spolupráci s vlastníky pozemků. Samozřejmostí je vhodnost realizace s ohledem na ekologii krajiny. Prioritou letošního ročníku je také prezentace tématu biodiverzity, vzhledem k mezinárodnímu roku biodiverzity. Podpořeny mohou být zejména projekty, na které nelze získat financování z jiných zdrojů.
Prioritní oblasti podpory
a) Péče o krajinu
• Projekty, které přinášejí nové postupy a inspirace v péči o krajinu a v ochraně přírody, pokud je zabezpečeno další využití získaných zkušeností.
• Obnova či údržba lokalit a struktur významných pro kulturní i biologickou rozmanitost krajiny.
b) Zvyšování zájmu veřejnosti o přírodně cenná území (nejen státem chráněná)
• Předcházení nebo řešení konfliktů mezi zájmy ochrany přírody a zájmy vlastníků, uživatelů pozemků.
• Péče o lokality významné pro zachování kulturního a přírodního dědictví regionu, s důrazem na vyvážené zastoupení kulturní (historické) i přírodní složky.
• Zvyšování povědomí o těchto územích mezi místními obyvateli a návštěvníky s využitím metodiky Nadace Partnerství1.
• Snaha o vyhlášení ochrany u území, která nejsou státem chráněná („státní“ i smluvní ochrana).
c) Liniová dřevinná společenstva i další nelesní společenstva
• Výsadba nových a obnova zaniklých i stávajících liniových prvků v krajině.
• Výsadba stromů i keřů.
(Oba typy projektů s důrazem na přidanou hodnotu projektu: zapojení vlastníků pozemků a další veřejnosti do přípravy i realizace projektu; ekologicko-stabilizační funkce v krajině; výběr stanovištně vhodných dřevin.)
d) Výsadba ovocných stromořadí, zakládání sadů a zahrad s následným využitím jejich plodů
• Nová výsadba i obnova stávajících porostů.
• Zachování a rozšiřování genofondu starých a krajových odrůd užitkových i okrasných rostlin.
• Využití plodů ve prospěch komunity, místní ekonomiky, turistického ruchu apod.
e) Informační kampaně s tématikou biodiverzity (u příležitosti mezinárodního roku biodiverzity)
• Netradiční/inovativní způsoby informování veřejnosti o tématu biodiverzity.
• Pořádání akcí, organizace dlouhodobých programů, zařazování tématu biodiverzity do výuky a činnosti v zájmových organizacích.
f) Jiné projekty
• Projekty, které nespadají do uvedených oblastí, ale naplňují poslání programu Strom života (např. druhová ochrana, projekty zaměřené na ochranu fauny, příprava ojedinělých publikací či konferencí atp.) je nutné předem konzultovat s Nadací Partnerství!