MAS v Královéhradeckém kraji přinášejí v době krize finanční pomoc

Místní akční skupiny v našem kraji se staly velmi úspěšnými v žádání o finanční prostředky z fondů EU. Z programu LEADER přinesou do kraje v rozmezí let 2009 až 2014 přes 410 milionů korun. Občané z mnoha obcí si z těchto peněz pomohou k vybavení hřišť, opravám škol a školek, rekonstrukcím vodovodů, kanalizacím, opravám místních komunikací a dalším projektům, které pomohou ke zlepšení kvality života na venkově a v malých městech. Je to významná finanční injekce pro malé obce, které jsou diskriminovány při rozpočtovém určení daní ze státního rozpočtu.

 
Také MAS Hradecký venkov vyhlásila 1. Výzvu k předkládání projektů, a to dne 27.8.2009. Na základě jednání pléna a programového výboru byla vyhlášena pouze jedna fiche opatření a to Fiche č. 5 - Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – posilování sounáležitosti obyvatel s územím.
Hlavním cílem této Fiche je podpořit obnovu a rozvoj obcí a stávající občanské vybavenosti, podpořit rozvoj služeb a tím zvýšit kvalitu života ve venkovských oblastech. Podpořit činnost spolků, sdružení, místních iniciativ a obnovu tradic, jež posílí vědomí sounáležitosti obyvatel s místem.
Ve dnech 23. a 24. září  měli oprávnění žadatelé možnost registrovat své žádosti o dotaci v kanceláři MAS Hradecký venkov, v přízemí budovy Městského úřadu v Nechanicích. Celkem bylo zaregistrováno 14 žádostí, z toho 5 registrovaly nestátní neziskové organizace tj. zájmové spolky a sdružení  a 9 obce. Celková alokovaná částka k rozdělení je 3.037.083,- Kč. Celkové náklady registrovaných projektů jsou 5.678.632,-, Kč z toho požadovaná dotace 4.347.058,- Kč.
Výběrová komise bude hodnotit projekty dle povinných kritérií a kriterií, které si stanovila při zpracování Strategického plánu Leader (SPL). Vše najdete na www.hradeckyvenkov.cz.  
V příští výzvě v roce 2010 by dle finančního plánu měla být vyhlášena tato fiche opatření:
·         Záchrana, obnova a rozvoj kulturního dědictví
·         Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích
·         Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti
·         Podpora závádění činnosti nezemědělské povahy
·         Podpora stávajích podniků a podpora zakládání mikropodniků
Záleží však na plénu a programovém výboru MAS, která opatření schválí k vyhlášení. Dá se předpokládat, že dojde k jejich korekci, a to vzhledem k nižší alokaci než byl předpoklad při zpracování SPL.
Těšíme se na další zajímavé projekty, sledujte www.hradeckyvenkov.cz.
 
Za MAS Hradecký venkov
Jana Kuthanová