Komunitní systém likvidace zeleného odpadu

Po řadě jednání s odbornými firmami, Agrodružstvem Lhota pod Libčany, odborem životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, konzultantem panem Radkem Sokolem a řadou dalších bylo na členské schůzi svazku obcí Mikroregion Urbanická brázda dne 11.8.2009 rozhodnuto likvidovat zelený odpad z veřejných ploch a z domácností kompostováním.

Svazek obcí zakoupí velkoobjemové kontejnery na zelený odpad (tráva, seno, listí, větve a další biologický odpad ze zahrad a údržby veřejných prostranství)  a štěpkovač na úpravu dřevních odpadů. Vlastní kompostárnu vybuduje Agrodružstvo Lhota pod Libčany a poskytne techniku a zaměstnance na její provozování (traktory, nakladač, rozmetadlo, postřikovač), toto zařízení včetně potřebné techniky může v případě potřeby  sloužit též pro potřeby Mikroregionu Urbanická brázda.
Na určených místech v jednotlivých členských obcích mikroregionu budou umístěny velkoobjemové kontejnery, do kterých budou občané svážet zelený odpad ze svých zahrad a obce zelený odpad z údržby veřejných ploch. Tyto kontejnery budou podle potřeby odváženy na kompostové plato smluvního partnera. Dopravu odpadu na kompostárnu bude zajišťovat smluvní autodopravce.
Vybudování kompostárny a nákup potřebného zařízení a vybavení nejsou zúčastněné strany schopny zajistit z vlastních zdrojů a proto je důležitým předpokladem získání dotace z OP Životní prostředí. V současné době je podána žádost o dotaci a v případě, že bude úspěšná, začne celý systém fungovat od poloviny roku 2010. Celkové náklady projektu činí   2,1 mil. Kč, dotace 85%.