Systém likvidace zeleného odpadu v mikroregionu Urbanická brázda

     Svazek obcí Mikroregion Urbanická bráda ve spolupráci se Zemědělským družstvem Lhota pod Libčany připravuje společný projekt na likvidaci zelených odpadů (tráva, seno, listí, větvě a další biologický odpad ze zahrad a veřejných prostranství). Po mnoha jednáních byl navržen tento systém. 

     Na určených místech v  obcích budou umístěny velkoobjemové kontejnery, do kterých budou občané svážet zelený odpad ze svých zahrad a obce z veřejných ploch a prostranství.   Tyto kontejnery budou 1x týdně sváženy na kompostové plato, které bude vybudováno v areálu Zemědělského družstva Lhota pod Libčany. Do kompostárny budou též vyváženy zahuštěné kaly z čistíren odpadních vod a septiků.  

     Vlastní kompostárnu vybuduje ZD Lhota pod Libčany a poskytne techniku a zaměstnance na její provozování (traktory, nakladač, rozmetadlo, postřikovač). Svazek obcí zakoupí velkoobjemové kontejnery a techniku na svoz a prvotní zpracování odpadů (svozové auto, drtička, rotační síto a odstředivka kalů).
 
     Vybudování kompostárny a nákup potřebného zařízení a vybavení nejsou zúčastněné strany schopny zajistit z vlastních zdrojů a proto je důležitým přepokladem   získání dotace z OP Životní prostředí, opatření 4.1.
 
     V současné době se návrh tohoto systému včetně způsobu jeho financování projednává na zastupitelstvech jednotlivých členských obcí. Po projednání se předpokládá zpracování žádosti o dotaci a její podání (září 2009). V případě, že svazek obdrží dotaci, začne celý systém fungovat do poloviny roku 2010.