Fond T-Mobile a 5. rok podpory místních iniciativ

Co bude Fond T-Mobile na Královéhradecku / Lounsku / v městské části Praha 11 podporovat

Aktivity zaměřené na podporu místního rozvoje a místních iniciativ, tedy ty, jejichž cílem je zlepšit životní, kulturní a sociální prostředí jako například:

  • péče o drobné kulturní památky, kapličky, polní kříže, památná místa; zkrášlování a úprava veřejných prostranství (parků, hřišť, náměstí, zón oddychu, veřejných zahrad, apod.);
  • obnova a kultivace místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života; podpora nekomerčních kulturních akcí; posilování sounáležitosti lidí s místem, kde žijí, porozumění minulosti;
  • péče o životní prostředí (lokální ochrana životního prostředí, šetrné hospodářské využití krajiny, obnova stromových alejí či péče o památné stromy, projekty změřené na péči o zvířata, apod.);
  • rozvoj místního dárcovství a dobrovolnictví;
  • zájmové a volnočasové aktivity mládeže; posílení komunitní role místních muzeí, knihoven a škol; komunitní sociální služby
  • podpora projektů, které řeší situaci sociálně, mentálně, psychicky a fyzicky handicapovaných formou komunitní péče mimo státní ústavy, náhradní rodinná péče, chráněné dílny, asistenční služby, stacionáře pro děti, poradny pro rodiny, svépomocné skupiny, apod.

více informací na: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-t-mobile-pro-kralovehradecko-2009