Projekt Poznáváme a chráníme naši přírodu

Cíle projektu

 • rozšířit ekologické vzdělávání v základních a mateřských školách v regionu a provázat ho s volnočasovými aktivitami v členských obcích

 • koordinovat ekologické vzdělávání dětí a mládeže v regionu Urbanické brázdy

 • zvýšit zájem široké veřejnosti o oblast péče a ochrany životního prostředí

 • rozvíjet partnerství obcí, škol a zájmových spolků a klubů v oblasti EVVO

Cílová skupina

 • žáci základních a mateřských škol v mikroregionu (2 úplné ZŠ + 4 malotřídky - 270 dětí, 8 MŠ - 200 dětí) - odborné programy, zkoumání přírody

 • široká veřejnost – osvětové akce, brigády, výtvarné soutěže

Aktivity projektu, časový harmonogram

Aktivita Termín

Plánování a příprava projektu (setkání se zástupci škol, plánování projektu, podání žádosti o dotaci)

02-04/2008
Příprava vzdělávacího modulu pro mateřské školy (hry, doplňovačky, živé obrázky, praktická cvičení zaměřená na poznávání života v okolní přírodě) – tématické bloky zaměřené na roční období směřující k „poznání“ a zvýšení zájmu o přírodu
05-06/2008
Realizace vzdělávacích modulů v mateřských školách (4x ročně v 8 MŠ)
10/2008 a 01,03,05/2009
Práce v přírodovědných oddílech - pozorování a poznávání přírody, ochrana životního prostředí, organizace ochrany přírody, chráněná území ČR, ZOO ČR (pozorování a zkoumání přírody, práce s mikroskopem, výlety a exkurze do CHKO a ZOO) – hlavní moto práce: „Poznej a chraň“.
09/2008-06/2009
Výtvarné soutěže zaměřené na práce s přírodními materiály a přírodninami (soutěž pro školy a pro celé rodiny)
10/2008 a 05/2009
Brigády – úklid a zkoumání ekosystému lesních a břehových porostů vodních ploch a toků v regionu
04/2008, 04/2009
Kompostování – řešení zeleného odpadu ve venkovských obcích – kampaň na propagaci kompostování, kterou připraví a zrealizují (za pomoci zástupců mikroregionu) děti a mládež
01-05/2009
Ukončení, vyúčtování a vyhodnocení projektu
07/2009

Partneři projektu

 • Základní škola Libčany

 • Mateřská škola Roudnice

 • Přírodovědný oddíl Rosničky Roudnice

prezentace projektu:

 • Zpravodaje členských obcí případně jednotlivých ZŠ a MŠ

 • Internetové stránky mikroregionu a členských obcí

 • Regionální tisk