Popis projektu Zdravý mikroregion

Historie a zdůvodnění

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za prvních deset let trvání projektu (1988-98) vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 31 zemích.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních Zdravých měst ČR asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit v ČR - městům, obcím i regionům (krajům, mikroregionům).

„Zdravé město, obce, region“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město WHO. V rámci jednotlivých států se tato zájemci sdružují do národních sítí, v současné době vzniká síť celoevropská. Ačkoliv Projekt má v každé municipalitě organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – vzniká „most“ pro spolupráci mezi úřadem, radnicí a veřejností a otevírá se prostor pro aktivitu obyvatel municipality. Projekt účinně podporuje zavádění místní Agendy 21 (MA21) a místního akčního plánu zdraví a životního prostředí (LEHAP). V roce 2006 postoupila NSZM ČR do celosvětového finále ceny OSN za prosazování kvality ve veřejné správě (UN Publice Service Awards).

NSZM ČR je v současné době jedinou asociací municipalit v ČR, která má v základním poslání, určeném jejími stanovami, hledat cestu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v podmínkách municipalit České republiky. Zdraví a udržitelný rozvoj, které Zdravá města, obce a regiony ČR sledují, je snahou o to, aby podmínky pro kvalitní život byly zachovány v dlouhodobém horizontu, pro další generace. Uvedeného stavu nelze dosáhnout náhodně. Pokud municipalita hodlá směřovat ke zdraví, udržitelnosti a kvalitě života, jedná se o manažerský postup, který se nazývá strategický rozvoj. Cílem strategického rozvoje v kvalitě mezinárodních dokumentů Health 21 a Agenda 21 je vytvořit podmínky pro zdravý a kvalitní život obyvatel ve všech důležitých oblastech – podpora zdraví, životní prostředí, sociální prostředí a prosperita municipality.

Členství mikroregionu v NSZM otevře cestu nejen k městům v rámci ČR, ale i k dalším městům a regionům v mezinárodním měřítku (Zdravá města lze najít ve 30 zemích Evropy). Mikroregion se bude moci prezentovat v tiskovinách i na akcích pořádaných NSZM nebo Evropskou sítí zdravých měst (popř. Světovou zdravotnickou organizací - WHO apod.). Zde se otevírá vzácná příležitost pro zviditelnění města a sbírání užitečných kontaktů.

Cíle projektu

Všeobecné cíle

 1. Aktualizace strategického dokumentu mikroregionu v souladu Metodikou NSZM
 2. Systémové zlepšování kvality života a zdraví obyvatel v mikroregionu
 3. Sledování udržitelného rozvoje
 4. Posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s mikroregionem
 5. Zavedení standardů EU a OSN  (OSN je garantem mezinárodního Projektu Zdravé město a iniciátorem místních agend 21, v rámci EU jsou tyto programy výrazně podporovány)
 6. Vytvoření image mikroregionu založeného na silné stránce kvalitního životního prostředí v rámci ČR i v  mezinárodním měřítku

Specifické (měřitelné) cíle

 • Implementace strategického dokumentu mikroregionu vyhovujícího nárokům EU
 • Zvýšení počtu vlastních úspěšných projektů v mikroregionu
 • Zvýšení počtu projektů (i mezinárodních), kde budou mít subjekty mikroregionu statut partnera
 • Zvýšení počtu využitelných kontaktů a zdrojů inspirace pro rozvoj subjektů a mikroregionu jako celku
 • Zintenzívnění komunikace mezi mikroregionem a místními subjekty (neziskové organizace, školy, firmy)
 • Sledování směřování mikroregionu k udržitelnému rozvoji

Výstupy projektu

 1. Zavedení a rozvíjení Metodiky NSZM v mikroregionu prostřednictvím:
  • systémového řešení problémů postaveného na mezinárodně uznávaných zásadách a osvědčeném know-how
  • zlepšení informovanosti subjektů v mikroregionu o možnostech rozvojových programů
  • členství v NSZM ČR
  • do budoucna možným začleněním mikroregionu jako pokročilého člena NSZM ČR
 2. Zesílení aktivit mikroregionu a posílení jeho finančního potenciálu (dotace, fondy EU), prostřednictvím:
  • zavedení systematického informačního toku „NSZM – mikroregion“ o rozvojových příležitostech a možnostech podávání projektů
  • výměny zkušeností v ČR i zahraničí
  • využití poradenství a pomoci při tvorbě projektů
  • garance kvality a podpora (doporučení) NSZM pro předkládané projekty
 3. Vytvoření a realizace komunikační strategie mikroregionu prostřednictvím:
  • posilování image mikroregionu trvalou propagační činností mikroregionu
  • realizace komunitních kampaní se zapojením dalších subjektů (možnost spolupráce s obcemi i krajem) např. Evropský týden mobility
  • podpory realizace komunitních projektů v mikroregionu
 4. Porovnatelnost kvality života v rámci mikroregionu s mikroregiony a městy zapojenými do projektu prostřednictvím:
  • dlouhodobého sledování konkrétních ukazatelů udržitelného rozvoje v rámci NSZM ČR, Evropské sítě Zdravých měst WHO
 5. Mediální podpora a propagace na národní a i mezinárodní úrovni prostřednictvím
  • medializace, využití zavedených public relations v rámci NSZM
  • spolupráce s partnery v ČR – institucionální a odbornými (Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Univerzita Karlova, CENIA – česká informační agentura životního prostředí, Státní zdravotní ústav, Centrum dopravního výzkumu aj.)

Aktivity

 • Vstup mikroregionu do NSZM ČR a přihlášení se k mezinárodním strategiím (Agenda 21)
 • Informační kampaň o problematice uvnitř i vně – propagace myšlenky Zdravého mikroregionu
 • Cílená informační a metodická podpora partnerů (subjektů v mikroregionu)
 • Příprava organizačního zázemí uvnitř mikroregionu (vytipování spolupracujících subjektů) včetně informačních toků

Projekt Zdravý mikroregion a členství v NSZM ČR projednáno a schváleno členskou schůzí svazku obcí.