Hodnotící zpráva 2008

Účel zpracování

Hodnotící zpráva má za úkol informovat vedení svazku obcí, nejširší veřejnost, podnikatele, a další o činnostech v rámci Projektu Urbanická brázda – Zdravý mikroregion. Jedná se o informační dokument, který informuje o realizovaných aktivitách od počátku členství v NSZM do 30.6.2008.

Zpráva bude předložena k projednání a schválení členské schůzi svazku obcí.

Co jsou Zdravá města, obce, regiony?

"Zdravé město, obec, mikroregion, kraj" je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN-WHO. Zdravé město, obec, region není ,,úřední aktivitou", je to především projekt komunitní, který otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce, regiony  systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

„Zdravou" může být municipalita, která se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou života a udržitelným rozvojem - a k tomu využívá názory svých obyvatel. Nejedná se tedy „pouze" o stav životního prostředí, ale také o životní styl lidí a společnou odpovědnost vůči budoucím generacím.

  Projekt Zdravý region (PZR) a místní Agenda 21 (MA21) realizuje svazek obcí Urbanická brázda od roku 2006 jako řádný člen Národní sítě Zdravých měst ČR (nszm.internet.cz >, více o projektu.)

Základní řídící struktura PZM

Schválena členskou schůzí svazku obcí

 • Politička zodpovědná za realizaci projektu: Ing. Miroslava Součková, statutární zástupkyně svazku obcí. Politik PZM a MA21 zastřešuje základní procesy v rámci PZM a MA21 navenek. Politik zodpovídá za strategickou část zmíněného procesu, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do aktivit a směřování municipality k dalšímu rozvoji.

 • Koordinátorka projektu: Ing. Jana Rejlová, manažerka svazku obcí. Koordinátor komplexně sleduje proces PZM a MA21, vyhodnocuje a přináší potřebné podněty a inovace, koordinuje projekty aktivity a projekty svazku obcí.

Aktualizace strategického dokumentu

První rozvojový dokument svazku obcí vznikl již v  roce 2000. V roce 2006 bylo na členské schůzi svazku rozhodnuto o jeho aktualizaci. Aktualizace byla realizována v rámci projektu AKKORD – „Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II“ pod odborným vedením Centra evropského projektování.

Program rozvoje mikroregionu Urbanická brázda na období 2007-2015 je zpracován podle moderních zásad tvorby rozvojových dokumentů vycházejících z místní Agendy 21. Výsledný dokument je dohodou regionálních aktérů o budoucích směrech rozvoje regionu. Program rozvoje byl projednán 26.5.2006 v Obědovicích s širokou veřejností na akci Den mikroregionu Urbanická brázda a schválen členskou schůzí svazku obcí dne 6.9.2008.

KOMUNITNÍ akce a KAMPANĚ

Svazek obcí se snaží rozšiřovat spolupráci mezi mnoha subjekty v rámci komunitních akcí a kampaní pro veřejnost. Tyto akce přispívají k osvětě v řadě tématických oblastí, ale především jsou základem pro budování partnerství.

Mezi pravidelně se opakující akce patří cyklistický výlet „Na kolech mikroregionem Urbanická brázda“. Obce a svazek obcí propagují třídění odpadů a jsou zapojeni do krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. Základní školy v regionu pořádají kampaně Den Země.

Ve zdravém mikroregionu jsou zdravé děti a proto se pravidelně pořádají akce s dětmi a pro děti: oslavy Dne dětí, Děti vnímejte přírodu kolem nás (poznávání okolní přírody), Včelička v přírodě (výtvarná soutěž), Včely a med (poznávání života včel a vliv medu na zdraví), Zodpovědná výchova ke zvířatům.

PARTNERSTVÍ

Nezbytnou součástí fungujícího Zdravého mikroregionu je partnerství. To bývá nejčastěji vytvořeno s institucemi, nevládními organizacemi, podniky, školami apod. Partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského postupu je jedním ze základních požadavků pro splnění kategorie „D“ v rámci oficiálních Kritérií MA21. Partnerství je také jednou ze základních podmínek úspěšného čerpání dotací z tuzemských i evropských zdrojů. Cílem uzavírání partnerství je spolupráce smluvních stran za účelem naplňování Programu rozvoje, rozvíjení Projektu Urbanická brázda – Zdravý mikroregion a rozšiřování činností na principu MA21 v  regionu.

Partneři Projektu Urbanická brázda - Zdravý region:

VZDĚLÁVÁNÍ

 • Manažerka svazku obcí absolvovala v rámci projektu „EPC – Evropské projektové centrum“ Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vzdělávací kurz zaměřený na plánování, budování partnerství, projektové řízení a udržitelný rozvoj.

 • Zástupci obcí se účastní školení pořádaných Krajským úřadem KHK a dalších odborných institucí.

 • V rámci projektů EPC a AKKORD proběhla řada školení pro NNO a zemědělské podnikatele.

 • Zahraniční exkurze na Slovensko pro zástupce obcí a NNO 5.-7.10.2006

 • Zahraniční exkurze do Francie (region LeMele) pro zástupce svazků obcí a Královéhradeckého kraje

 • Od poloviny roku 2008 je pro zájemce z regionu připraven cyklus školení v rámci MAS Hradecký venkov.

PROPAGACE

Medializace PZM probíhá z pozice svazku obcí na mikroregionální úrovni a z pozice NSZM ČR na národní úrovni.

Webové stránky svazku obcí Urbanická brázda – www.urbanicko.cz

Na aktualizovaných webových stránkách budou pod odkazem Zdravý mikroregion zveřejněny informace o PZM a MA21. Tyto stránky budou postupně aktualizovány a doplňovány o nové informace, akce a činnosti Zdravého mikroregionu Urbanická brázda.

Zpravodaje mikroregionu a členských obcí

V průběhu roku 2007 byli občané regionu prostřednictvím místních zpravodajů a Zpravodaje mikroregionu Urbanická brázda 2007 informováni o členství v NSZM a aktivitách svazku obcí.

Regionální tisk

Zajímavé akce pořádané Mikroregionem Urbanická brázda jsou propagovány také pomocí regionálního tisku.

Ostatní propagace

Ke každé veřejné akci mikroregionu se tvoří plakáty, které jsou pak umístěny po vývěsních plochách na celém území a na dalších místech dle místních zvyklostí. Další propagace je pomocí místního rozhlasu.

FINANČNÍ PODPORA

 • V rámci projektu EPC Královéhradeckého kraje – vyškolena manažerka svazku obcí

 • V rámci projektu AKKORD – aktualizace Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda na období 2007-2015; dotazníková šetření (žáci základních škol, široká veřejnost), veřejné projednání nového programu rozvoje – tzv. Den mikroregionu Urbanická brázda

 • POV – „Na kolech mikroregionem Urbanická brázda“; „Setkání seniorů“; spolupráce knihoven – cestopisné besedy

 • Granty Královéhradeckého kraje – ekologické vzdělávání v MŠ a ZŠ v regionu; profesionalizace svazku obcí;

Odkazy:

V Praskačce  31.8.2008

Zpracovala Ing. Jana Rejlová, koordinátorka projektu