Deklarace projektu

Deklarace Zdravý mikroregion - urbanická brázda

I.

Projekt Urbanická brázda – Zdravý mikroregion, který dnes přijímá členská schůze svazku obcí Urbanická brázda je základním dokumentem pro aktivity mikroregionu v mezinárodním „Projektu Zdravé město“ a mezinárodním programu „Místní Agenda 21“.

Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patronací Organizace spojených národů a jejích institucí (Světová zdravotní organizace – WHO), za podpory Evropské unie a ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery, jsou v prostředí České republiky realizovány Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

Věříme, že Projekt Urbanická brázda – Zdravý mikroregion bude municipalitě pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnění mezinárodních standardů veřejné správy a současně k dosažení dobrého jména našeho mikroregionu v rámci regionu, České republiky i Evropy.

II.

Přijetím Projektu Urbanická brázda – Zdravý mikroregion je potvrzen zájem mikroregionu o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, a k jejichž naplňování se Česká republika zavázala, zejména:

  • Agenda 21, dokument Organizace spojených národů
  • Zdraví 21 (Health 21), dokument Světové zdravotní organizace

a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:

  • Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokument Vlády ČR.

III.

Přijetím této deklarace mikroregion potvrzuje svůj zájem být pokročilým členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat mikroregionu pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci Metodiky NSZM ČR. Mikroregion má možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR.

Činnost mikroregionu podle Projektu Urbanická brázda – Zdravý mikroregion bude naplňovat mezinárodně uznávaná doporučení EU a OSN v rámci veřejné správy a rozvoje mikroregionu, kterými jsou zejména:

místní Agenda 21
místní realizace dokumentu Zdraví 21
místní Akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP).

IV.

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se mikroregion rozhodl k následujícímu postupu:
Mikroregion zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Urbanická brázda – Zdravý mikroregion v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR.

V návaznosti na projekt bude pokračovat proces strategického plánování a řízení rozvoje mikroregionu v kvalitě místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje mikroregionu a v partnerské spolupráci s jeho obyvateli. Mikroregion bude v rámci projektu rozšiřovat spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.

V Praskačce dne ………………… 

Jaroslav Pitro a Ing. Miroslava Součková, statutární zástupci svazku obcí