Syrovátka

V celém mikroregionu Urbanická brázda byla dokončena plynofikace. Problémem je naplnění počtu stanovených přípojek v každé obci a tím splnění podmínek pro udělení dotace na realizaci celé akce. Každá obec by k závěrečnému vyúčtování (v současné době se připravují podklady) měla mít v aktivním užívání 90% vybudovaných plynových přípojek. V naší obci bylo v projektu celkem 103 přípojek a zrealizováno je 105. V současnosti je v užívání ovšem pouze 56 přípojek tj. 54%. Je předpoklad, že část poskytnuté dotace bude muset být vrácena, což velmi zatíží rozpočet obce. Je proto potřebné dokončit v co nejkratším čase co největší množství plánovaných přípojek.

Odpady stále zůstávají velkým problémem obce v tom smyslu, že do popelnic se nedostává jenom komunální odpad, ale i kompostovatelný odpad. Do kontejnerů na PET lahve (plasty) se dostávají i jiné plasty a PET lahve nejsou zmačkány.

Za odvoz firmě Marius Pedersen platíme stejně, ať je kontejner prázdný nebo plný. To platí i u ostatních odpadů. Obec za vytříděný odpad dostává finanční odměnu a proto je potřeba co nejvíce odpadu vytřídit. Dalším nešvarem je vyvážení odpadků, zvláště spadlého ovoce podél cesty od kolejí k cukrovaru a tolerování skládky odpadu cizím osobám u prodejny Konzumu.

V letošním roce obec Dobřenice zahájila výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, která je určena i pro naši obec. Z tohoto důvodu byly zahájeny projekční práce na kanalizaci v naší obci. Dalším velmi vážným důvodem je stížnost majitele pozemku, na který je dnes vyvedena současná kanalizace a rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o likvidaci této skládky do roku 2011, včetně sanace stávající skládky. Výstavba kanalizace bude prováděna v několika etapách od roku 2007 do 2010, za předpokladu čerpání státní dotace.

V loňském roce byly zahájeny opravy chodníků podél cesty na Dobřenice, které pokračují i letos, kdy bude dokončen chodník i po druhé straně.

Oprava silnice do Trávníka se plánuje v rámci společného projektu mikroregionu Urbanická brázda, pro který se v současné době připravují podklady. Při realizaci se předpokládá využití prostředků Evropské unie.

Oprava cesty k remízku bude zahájena na podzim letošního roku. Současně s tím bude provedena i oprava stávající kanalizace tak, aby bylo možné ji využít pro nový kanalizační systém. Občané z této části obce jsou s tímto seznámeni a s opravou souhlasí. Po opravě nebudou možné zásahy do cesty.

Výstavbu nových rodinných domů je možno zahájit v souladu s územním plánem obce a plánem zástavby v lokalitě podél cesty od železničního přejezdu k bývalému cukrovaru.