Historie Praskačky

Prvé písemné zmínky o obci Praskačka pochází z roku 1465 -
Praskačka, 1558 - Praskaczka, 1559 - Prazskaczka, 1564 - Praskacze, 1579 -
Praskaczka.

Název obce vzniklý ze slova - praskač je nejasný. Může být odvozen od
biče, od lidí s povozy (často práskají), nebo od pěstování raného lnu, který
se takto nazýval.

Od 13. století do třicetileté války v 17. století spadala ves do farnosti
opatovického kostela sv. Vavřince. Po vypálení kláštera připadla Praskačka
městu Hradec Králové. Král Jiří z Poděbrad dal osadu převést na svého syna,
knížete Jindřicha z Minsterberka. Ten ji prodal městu Hradec Králové r. 1491.
Praskačku r. 1547 zkonfiskoval Hradci Králové císař Ferdinand. V této době
tvrz ještě nestála. Její držení bylo však k roku 1561 přiznáno Jindřichu
Nejedlému z Vysoké, čímž lze její vznik položit do druhé poloviny 16.
století. Jindřich Nejedlý zemřel na mor v roce 1562 a po něm vlastnická
práva převzala jeho žena Anna. Později tvrz drželi Zárubové z Hustiřan.

Po Zárubech ji vlastnil Opatovický klášter. Od 13. století do třicetileté
války v 17. století spadala ves do farnosti opatovického kostela sv.
Vavřince. V 17. století tvrz zanikla. Pak se střídali majitelé - Perštejnové,
město Hradec Králové, Nejedlí z Vysoké a Strakové z Nedabylic. V průběhu
třicetileté války spadala ves pod kostel sv. Ducha v Hradci Králové, později
zase pod opatovický klášter.

Po vymření posledního rodu byla ves spravována od r. 1793 zemským
výborem stavovským. Některé panské dvory byly zrušeny a pozemky bezplatně
rozděleny. Roku 1721 byla založena škola, která byla jako dřevěná postavena
roku 1786. Na místě původní zvonice byla r. 1748 postavena kaple Nejsvětější
Trojice a sv. Václava. Roku 1791 bylo zrušeno nevolnictví a r. 1848 robota.
Roku 1849 přestala být obec poddanou vsí panství libčanského a stala se
svobodnou politickou obcí.

V roce 1824 byla postavena fara a roku 1848 byla kaple přestavěna na
kostel. Na návrší U větrníka byl založen nový hřbitov a roku 1904 byl zrušen
starý hřbitov u kostela. V roce 1856 byla postavena u kostela nová
jednotřídní škola, která byla 1870 rozšířena na dvoutřídní. Roku 1889 byla
dostavěna nová, která byla v roce 1904 doplněna novou kuchyní.

Na vyvýšenině Na větrníku byl od roku 1748 větrný mlýn, který byl znovu
vystavěn roku 1803 a v roce 1926 shořel. Poblíž obce byla i bažantnice. V r.
1893 byla otevřena v Praskačce železniční stanice a roku 1894 nákladní
nádraží. V roce 1899 byl založen spořitelní spolek a rolnické družstvo, které
vystavělo sušárnu čekanky (1899), elektrický mlýn (1916) a pekárnu (1918). V
roce 1904 byl založen Sokol, který se rozpadl a roku 1916 byl založen znovu.
Budova sokolovny byla postavena v roce 1921 a roku 1926 v ní byl zřízen
biograf. V roce 1905 byl založen sbor dobrovolných hasičů. V roce 1911 byl
zaveden do Praskačky elektrický proud. 1921 bylo založeno vodní družstvo,
které provádělo meliorace na katastru obce. V roce 1926 byla založena selská
jízda. V obci se narodil hudební skladatel Jaroslav Labský (1875-1949), autor
mnoha populárních skladeb.

V roce 1961 proběhlo slučování obcí a pod Místní národní výbor v
Praskačce byly přičleněny : Sedlice, Vlčkovice, Urbanice, a Krásnice s osadou
Žižkovec.