Historie Lhoty pod Libčany

První písemné zmínky o vsi pochází z roku 1436 - Lhotka, 1560 -
Lhota pod Libcziany, 1837 - Lhota bei oder unter Liebtschan.

Název vsi je odvozen od jejího zakládacího statutu. Lhůta (lhóta)
znamenala smluvní osvobození od plateb u osady na lesní půdě v době mýcení
lesa a zakládání polí. Přídomek pod Libčany byl pro upřesnění častého
místního jména, zvláątě kdyľ poblíľ byla jiná Lhota (Vlčkova Lhota -
Vlčkovice).

Vznikla kolonizací v 12. století. Ves zprvu patřila pod Opatovický
kláąter. Po jeho zničení patřila Diviąovi Bořkovi z Miletínka, později
přísluąela pod Kunětickou Horu. Nakonec, v roce 1621 připadla Pardubicím, ale
zčásti přísluąela i k Roudnici. Ves byla roku 1589 v drľení Jiřího Balbína
©kornice z Vorličné. Po něm ves vlastnil jeho syn Jan Bedřich, jeho vnukem
byl Bohuslav Alois Balbín ©kornice.

V roce 1774 byla zřízena soukromá ąkola, ve které se vyučovalo aľ do roku
1870, kdy byla prohláąena za státní. V obci se na samotě, ale v katastru
obce, narodil loutkář Matěj Kopecký (1775-1847).

V roce 1884 byl zaloľen v obci Čtenářský spolek s hasičským odborem. Roku
1902 byl ustaven Záloľní a spořitelní spolek, po dvou letech byla zbudována
suąárna čekanky. V roce 1906 byla otevřena nová ąkola. Později bylo v obci
postaveno zemědělské skladiątě a druľstevní mlýn. Svaz pro elektrickou
energii zahájil svou činnost v roce 1911 a téhoľ roku získala obec ľelezniční
zastávku. V roce 1920 byl zaloľen Sokol.

Před 2. světovou válkou byla v obci továrna na lepenky a linolea, továrna
na kávovinové náhraľky a byla zde výrobna lustrů a praček SVIT. Po válce byly
tyto továrny a provozy likvidovány. Po druhé světové válce byla roząířena
výstavba rodinných domků.

První písemné zmínky o části Hubenice pochází z roku 1395 -
Biednicz, 1395 - Hubenicze, 1558 - Hubenicze. Vznik názvu vsi není zcela
jasný. Pravděpodobně je odvozen od lidí hubených, bídných, jak o tom svědčí
prvý písemný záznam.

Ves v roce 1414 patřila zemanu Prokopovi z Prav spolu s knězem Václavem
Zdislavem z Libčan. Prokop prodal svůj díl Václavovi z Čečevse. V 15. století
připadly Hubenice Pernątejnům. Roku 1560 prodal Vilém Pernątejnský ves
císaři Ferdinandovi.

Ves byla stále malá, aľ roku 1948 dostala peníze na výstavbu. V roce 1949
byly Hubenice součástí Pardubického okresu, ale na vlastní ľádost změnily
přísluąnost k okresu Hradec Králové. Pro odvodnění obce byl vybudován obecní
rybník.