Zápis z jednání 2. 10. 2008 v Libčanech

Záznam z jednání členské schůze svazku obcí „Mikroregion urbanická brázda“ konaného dne 2.10.2008 v zasedací místnosti OÚ Libčany.

Program jednání:

 1. Nový stavební zákon v praxi – vystoupení Ing. Jeřábka
 2. DPS v regionu Urbanická brázda – informace k záměru – Ing. arch. Zíma
 3. Kontrola zápisu z minulé členské schůze
 4. Rozpočtové opatření – studie místních komunikací
 5. POV HKH 2008
 6. Informace o činnosti MAS Hradecký venkov
 7. Různé

Přítomni: viz presenční listina

Nový stavební zákon v praxi

Ing. Jeřábek – Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební informoval o praktických zkušenostech ze stavebního zákona týkajících se obcí

Plánovací smlouva:

 • obec ji nemusí se stavebníkem uzavírat;
 • stavebník si může zajistit vybudování technické infrastruktury (TI) k rodinným domům (RD) sám;
 • ve smlouvě není stanoveno, že obec zodpovídá za dokončení TI;
 • obsah smlouvy upravuje vyhláška a tímto právním předpisem je obec určena jako jedna ze smluvních stran;
 • tato smlouva se vztahuje na každý záměr, který vyžaduje vybudování infrastruktury;
 • obce mohou od investorů požadovat složení financí, které jsou postupně uvolňovány proti dokončení prací této infrastruktuře;
 • v této smlouvě se má objevit za jakým účelem se infrastruktura buduje (pro které pozemky), předem se řekne kdo bude vlastníkem a provozovatelem budované TI;
 • obce mohou pro nové lokality, které se chtějí napojit na stávající ČOV požadovat poplatek;
 • obec smlouvu uzavřít nemusí, stavebník může stavět, ale pouze tehdy až bude vybudována TI;
 • Ing. Jeřábek nabídl pomoc při řešení konkrétních případů.

V zákoně univerzálně neplatí nic, záleží na konkrétních podmínkách každé stavby.

Z hlediska stavebního zákona se nevyžaduje nic v těchto případech:

 • úpravy, opravy, výměna kus za kus bez zásahu do nosné konstrukce;
 • stavební úpravy pokud se nezasahuje do nosných konstrukcí (i podřezání), nemění se vzhled (i střešní okno – pokud se nebuduje nový prostor) a nemění se způsob využívání a jejich provedení nemůže ohrozit požární bezpečnost (stavebník si dá úpravy posoudit požárníkům); podstatné je, že to nesmí nic negativního nikomu udělat (např. nátěr fasády, zateplení samostatně stojícího domu (u řadových RD posudek požárníků)
 • rekonstrukce sociálek;
 • koupelna celková rekonstrukce – nevyžaduje nic;
 • dřevěný domek na hraní dětí – není pevně spojen se zemí – pokud je to hračka – nic se na to nevztahuje, pokud je to stavba, nesmí být blíž než 2 m od hranice pozemku, když je to blíže, musí být výjimka;
 • výměna oken dřevo za plast – pokud se nemění rozměr není potřeba nic, pokud je budova v památkové zóně nutno vyjádření památkářů, zodpovědnost za výměnu má vlastník budovy;
 • voltaický solární panel;
 • příčky v RD –pokud to nezasahuje do nosné konstrukce;
 • výměna ústředního topení, změna zdroje tepla – nevyžaduje nic v běžných případech, pokud to vyžaduje vybudování přípojky tak je to již na ÚS;

Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, ale vyžadují umístění – buď územní rozhodnutí nebo územní souhlas:

 • stavby do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky (nesmí to být pro ustájení domácích zvířat, uskladnění hořlavých látek) ;
 • bazény do 40 m2 zastavené plochy;
 • ploty;
 • pergola a stání pro auto do 25 m2 – ÚS + požární posouzení
 • přístavba a nástavba vyžaduje umístění stavby

Ohlášení stavby:

 • vybudování nového obytného prostoru na půdě vč. střešních oken – do 150 m ohlášení nad 150 m SP
 • co je 150 m2 zastavěné plochy? – řeší se případ od případu

Různé z dotazů:

 • a zateplení bytových domů se vydává stavební povolení
 • pokud jsou ploty na hranicích neměly by bránit výhledu
 • sjezdy – ohlášení stavby
 • novela stavebního zákona platná od 1.7.2008 zavedla termín soubor staveb
 • pro novostavby lze využít zjednodušení – soubor staveb navrhovaných v rámci jedné dokumentace – toto lze projednat v režimu stavby hlavní tj. projednat vše najednou
 • stavby povoleny do 31.12.2006 bude vydáváno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci
 • nové stavby povolené po 1.1.2007 nevyžadují kolaudační rozhodnutí ani souhlas, když nahlásí užívání stavby a do 30 dnů stavební úřad nic nevydá – může stavebník budovu užívat; stavební úřad píše sdělení, že stavebník může stavbu užívat, na základě tohoto může obec vydat číslo popisné a katastrální úřad zapíše do katastru nemovitostí

Je velmi málo novostaveb, které nevyžadují nic.

K územnímu rozhodnutí je potřeba dokumentace.

K územnímu souhlasu nutno doložit vlastnictví pozemku, popis úprav (např. jak chce oplotit) a doložit souhlasy souseda – není potřeba dokumentace.

Neshoda v zaměření pozemků a oplocení - vzhledem k tomu že nejsou podklady k tomu že to není povoleno, nezahajuje stavební úřad žádné řízení, nejlepší je pokud je shoda všech dotčených účastníků. Pokud není dohoda přistupuje se k dokládání skutečností, pokud nejsou důkazy – je to tvrzení proti tvrzení – nastupuje soudní cesta řešení.

DPS v regionu Urbanická brázda – informace k záměru

Ing. arch. Zíma

 • odborník v oblasti projektování staveb pro seniory tzv. domy s pečovatelskou službou (Humburky, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Skřivany a další)
 • v současné době se preferuje terénní služba v kombinaci s domovinkou a střediskem osobní hygieny, jsou to služby, které si platí klienti – jedná se o samofinancovaný systém – bylo by asi vhodné dát v našem regionu hlavní důraz na tento typ služeb
 • pokud se postaví zařízení s lůžkovou částí je vždy velmi drahý provoz
 • doporučení: provést aktuální šetření mezi seniory, o jaké služby je zájem a zda jsou ochotni nabízené služby využívat
 • rozdělit budování na 2 fáze – I. středisko terénní služby – 2 auta, 3-4 lidi, pro ně zázemí, nasmlouvat odkud se bude brát jídlo a ve II. etapě pak postavit rezidenční zařízení nebo postupně stavět tzv. rodinné domky
 • legislativní proces od první studie po stavební povolení minimálně 1 rok spíš déle
 • 15 buněk vybudovaných ve Skřivanech + okolní zázemí – tj. investice cca 17 mil. tj.na 1 obytnou buňku cca 1,2 mil. Kč
 • dotace z EU – situované na lidi v produktivním věku, na seniory nic není
 • na tu I. etapu zpracovat studii – 15 domečků + domovinka (denní pobytové zařízení pro seniory) + ostatní doprovodné služby

Závěr: po krajských volbách zjistíme jak se k našemu záměru staví kraj a rozhodneme o dalším pokračování prací tj. o vypracování studie

Vyhodnocení navrhovaných pozemků pro stavbu DPS:

 • pozemek Lhota – v ochranném pásmu železnice (pracuje se na vyjmutí)
 • pozemek Libčany - není ve vlast.obce, zástavní právo
 • pozemek Praskačka – soukromý majetek rozsáhlé budovy na zbourání
 • nejlépe vyhodnocen pozemek v Syrovátce

 Kontrola zápisu z minulé členské schůze

Zápis z minulého jednání bez připomínek. Schváleno všemi přítomnými.

Rozhodnutí o majetku, rozpočtové opatření

Členská schůze projednala rozpočtové opatření-– Studie místních komunikací.

Změna rozpočtu – úhrada Pasportu komunikací ve výši 72 900,- Kč – rozpočtové opatření – viz samostatná příloha zápisu. Schváleno všemi přítomnými.

POV KHK 2008

 • Hvozdnice dodaly podklady pro smlouvu
 • Urbanice – Lhota – objednat geodety na zaměření – aby výsadba byla na obecních pozemcích, P.Cvrček vypíše majitelé pozemků a pošle M.Součkové

Informace o činnosti MAS Hradecký venkov

J. Rejlová informovalo o dokončování prací na nové žádosti o realizaci SPL, žádost se bude odevzdávat 22.10. na SZIF do Prahy. Manažerkou SPL je Iva Horníková. Schvalování výsledné verze SPL proběhne na jednání pléna MAS dne 7.10. 2008 v Nechanicích.

Hradecký venkov získal dotaci na ekologické vzdělávání v mateřských školách ve všech 4 mikroregionech. Realizaci projektu bude koordinovat I.Horníková.

Různé

 • M.Součková a J.Rejlová informovaly o setkání se zástupkyněmi MŠ a ZŠ z regionu Urbanická brázda – zápis z jednání bude zaslán starostům a starostkám na vědomí.
 • P.Cvrček informoval o jednání na Magistrátu města Hradec Králové s paní A. Kinčlovou ohledně uzavírání smluv o úhradě nákladů na žáky v hradeckých školách; platba je jasná ze zákona, nemusí na to být nic; odbor školství se rozhodl připravit dohodu, aby to bylo nějak smluvně ošetřeno; obec může uzavřít dohodu o začlenění do spádového obvodu ZŠ – pak to dát na vědomí Magistrátu města Hradec Králové a nic neplatit, pokud toto neuzavřeme bude po nás Magistrát města HK chtít peníze
 • J.Rejlová upozornila na termín pro odevzdání příspěvků do mikroregionálního zpravodaje – nejpozději do 31.10.2008!!!
 • M.Součková informovala o nově zřízeném útulku pro psi jehož majitelem jsou Technické služby Hradec Králové, pokud je pes dovezen vezmou ho, protože mají volnou kapacitu

Útulek pro psy:

Dne 1. 4. 2008 byl zahájen provoz Útulku pro psy ve správě Technických služeb Hradec Králové na adrese Hradečnice 1980, 500 08 Hradec Králové (proti Lesnímu hřbitovu (bývalý muniční sklad).
Kontakt: 495 497 075, 731 131 227
Kontaktní osoba: p. Vladislav Horáček, tel.: 725 761 528 

 • J.Polák opět připomenul založení mikroregionální policie – přemýšlet jak na to
 • Ing. Novotný si od paní Součkové odvezl podklady k plynofikaci pro zpracování podkladů na jednání svazku obcí

Zapsala: J.Rejlová

V Praskačce dne 9.10. 2008