Zápis z jednání 4. 9. 2008 v Praskačce

Záznam z jednání členské schůze svazku obcí „Mikroregion urbanická brázda“ konaného dne 4. září 2008 v zasedací místnosti OÚ Praskačka

Program jednání:

 1. Projednání studie místních a účelových komunikací
 2. Kontrola zápisu z minulé členské schůze
 3. Schválení Rozpočtového výhledu na období 2009 - 2011
 4. Rozpočtová opatření
 5. Rozdělení dotací z POV a grantů kraje na rok 2008
 6. Informace o činnosti MAS Hradecký venkov
 7. Různé

Přítomni: viz presenční listina

Projednání studie místních a účelových komunikací

Ing. Jan Špaček seznámil přítomné s návrhem studie. Po diskusi byly přijaty následující závěry:

 • vybrat komunikace, které se budou skutečně opravovat
 • zjistit jaká dokumentace musí být pro územní rozhodnutí či stavební povolení
 • do I. etapy projektu se dají komunikace, kde nebudou problémy
 • každá obec projedná tyto závěry v zastupitelstvu, aby mohl být zvolen další postup
 • J.Rejlová a J.Špaček zpracují podklad pro projednání v zastupitelstvech členských obcí a rozešlou ho zástupcům obcí
 • čistopis studie bude vyhotoven: 1x výtisk včetně barevné fotodokumentace a grafických příloh (archivace v sídle svazku-OÚ Praskačka) + 14x CD

Kontrola zápisu z minulé členské schůze

Zápis z minulého jednání bez připomínek. Schváleno všemi přítomnými.

Schválení Rozpočtového výhledu na období 2009 - 2011

Rozpočtový výhled DSO „Mikroregion urbanická brázda“ na období 2009-2011 byl ve všech členských obcích řádně vyvěšen na úředních deskách a nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky. Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn i na webových stránkách svazku. Námitky ani připomínky nebyly doručeny do sídla svazku. Schváleno všemi přítomnými.

Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření – přijaté dotace k 31.8.2008: viz. samostatná příloha tohoto zápisu (schváleno všemi přítomnými).

Přítomní odsouhlasili příspěvek na společné akce (….) ve výši 21,- Kč na 1 obyvatele. Pan účetní J. Středa vystaví a rozešle obcím faktury.

Předložený návrh na zařazení odpočivky na cyklotrase, vybudované v roce 2007 ve Lhotě pod Libčany, do majetku DSO – účet 021 v hodnotě 118 405,- Kč byl přítomnými odsouhlasen. S obcí Lhota pod Libčany bude sepsána smlouva o výpůjčce. (schváleno všemi přítomnými)

Rozdělení dotací z POV a grantů kraje na rok 2008

Program obnovy venkova: rozdělení dotace – viz tabulka Rozdělení dotací 2008_4.9., která je součástí zápisu.

 • Sedlice – smluvně vyřešeno, v realizaci
 • Libčany – investiční dotace (sestava herních prvků) dodána, zbývá profinancovat neinvestiční dotaci ve výši 15 tis. Kč
 • Hvozdnice, Urbanice – Lhota pod Libčany – dodat podklady pro objednávku nebo smlouvu
 • Praskačský zpěváček, Roudnická dětská olympiáda – realizováno, profinancováno
 • Mapka mikroregionu – v rozpracovanosti (J.Rejlová, V.Kraus) – grafický návrh bude předložen ke schválení
 • Aktualizace internetových stránek – dokončuje se nová aktualizovaná verze (J.Rejlová a P.Včelák)
 • Zpravodaj Mikroregionu Urbanická brázda 2008 – vyjde v prosinci 2008, bude distribuován do všech domácností v regionu, příspěvky zasílat v elektronické podobě J.Rejlové, uzávěrka příspěvků do konce října 2008.Obsah:
  • každá obec 1 stránku A4 – společenský život v obci (text + kvalitní digitální fotky)
  • základní školy z mikroregionu
  • knihovny z mikroregionu
  • Rodinné a mateřské centrum Lhota pod Libčany
  • co se stalo v mikroregionu za uplynulý rok a co se plánuje
 • „Na kolech mikroregionem Urbanická brázda“ - v sobotu 20. září 2008 se uskuteční 5. ročník cyklovýletu - start od budovy obecního úřadu v Praskačce:
  • I. trasa (33,5 km) – 13 hodin, II. trasa (15 km) – 14,30 hodin, III. trasa – pro malé děti (50 m) – fotbalové hřiště Lhota pod Libčany - 15 hodin
  • Cílem je fotbalové hřiště ve Lhotě pod Libčany, kde na všechny cyklisty čeká odměna a je připraven program – pro děti skákací hrad, hry a soutěže a pro všechny opékané sele a spousta dalších dobrot. Propagace akce (pozvánka a mapa tras) budou člensými obcemi dle jejich zvyklostí, na internetových stránkách obcí a mikroregionu.

Projekt: Profesionální servis a zázemí pro mikroregion Urbanická brázda

Rozdělení dotace – viz tabulka Rozdělení dotací 2008_4.9., která je součástí zápisu.

Za vedení účetnictví pro plynofikaci obdrží účetní pan J. Středa samostatně odměnu ve výši 6 tis. Kč z účtu plynofikace.

Projekt: Studie likvidace zeleného odpadu a kalů z ČOV

Agrodružstvo Lhota pod Libčany – bude budovat ve stávajícím areálu ve Lhotě pod Libčany kompostárnu. Byla oslovena firma Farmtec a.s. – zpracuje pro svazek tzv. studii proveditelnosti – návrh možného řešení na základě zjištění stavu a zadání investora, technické informace o zařízení na zpracování odpadů, analýzu potenciálu tvorby odpadů v mikroregionu včetně analýzy rizik projektu, návrh svozu a úpravy biomasy, finanční analýzu projektu.
M.Součková informovala o návštěvě soukromé bioplynové stanice a kompostárny v Německu – něco podobného by mohlo fungovat i v našem regionu.

V.Včelák – Úpice bioplynová stanice nově v provozu. Zvážit návštěvu.

Projekt: Poznáváme a chráníme naši přírodu

J. Rejlová ve spolupráci se ZŠ Libčany a Osice připravuje realizaci projektu, hlavní aktivity – návštěvy vzdělávacích programů v ZOO Dvůr Králové nad Labem a ve vybraných chráněných krajinných oblastech. Pro MŠ je připraven cyklus vzdělávacích programů, které budou realizovány přímo ve školkách. Povinnou spoluúčast podle podmínek projektu si budou hradit školy z vlastních zdrojů. (schváleno všemi přítomnými)

Informace o činnosti MAS Hradecký venkov

 • jsou provozovány a pravidelně aktualizovány internetové stránky, najdete tam pozvánky na zajímavé akce v regionu, fotky a zprávy z těchto akcí, památky, tipy na výlety, grantové okénko, školení a spoustu dalších informací o našem regionu – www.hradeckyvenkov.cz
 • od září mohou zájmové spolky a organizace požádat MAS o ceny s logem Hradeckého venkova (trička, kšiltovky, dětské batohy, deštníky apod.), které využijí na svých akcích jako odměny pro soutěžící či do tomboly – podrobnosti zjistíte na internetových stránkách MAS nebo u J. Rejlové
 • v současné době probíhá dotazníkové šetření zaměřené na ženy žijící v regionu Hradecký venkov – během září bude provedeno vyhodnocení a výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách
 • zpracováváme nový Strategický plán rozvoje Leader MAS Hradecký venkov a novou žádost o dotaci na jeho realizaci, která se bude podávat do 28.10.2008 na Státní zemědělský a intervenční fond
 • v úterý od 17,00 hodin ve Všestarech (motorest Picolo) proběhne setkání pléna MAS Hradecký venkov, kde proběhnou doplňující volby do všech orgánů MAS
 • školení v ZŠ Libčany – power point – 2 lekce po 3 hodinách – první stručně základy a vypracování jednoduché prezentace, druhá lekce – představení prezentace (domácí úkol) a vypracování složitější prezentace, kapacita 12 lidí, možno opakovat nebo prodloužit (dle dohody), účast na školení zdarma
 • od MAS obdržíme 12 700,- propagační materiály svazku – J.Rejlová a M.Součková zajistí výběr a objednání
 • MAS vlastní dataprojektor, který je možno zapůjčit na MěÚ Nechanice u pana starosty J. Pechara
 • odborná exkurze na Moravu (lokalita Baťův kanál) v termínu: čtvrtek – pátek 30.-31.10.2008 – přihlásit se hned buď na adresu uvedenou na pozvánce (přijde v září na obce) nebo u J.Rejlové co nejdříve

Různé

 • Ing. Jeřábek, Magistrát města HK – stavební odbor, nabízí, že přijde na svazek a bude nás informovat o stavebním zákoně v praxi, případné otázky zaslat elektronicky k M.Součkové, která mu je předá, aby mohl připravit odpovědi
 • M.Součková a J.Polák spolu s Ing. arch. Zímou navštívili DPS v Chlumci nad Cidlinou – diskuse o přípravě záměru na příští členské schůzi
 • J.Brádlová – smlouva o úhradě nákladů na žáky v hradeckých školách, P.Cvrček zjistí podrobnosti na Magistrátu v HK a na příštím jednání bude informovat
 • J.Pitro informoval o možnosti pronájmu zábavních atrakcí - fotky najdete na http://www.syrovatka.cz/fotogalerie.php?id_fotky=638 , kontakt na pronajímatele na http://www.syrovatka.cz/volny-modul.php?id=48 - Josef Rybár - Atrakce Czechbungy (realizace zábavné produkce)
 • Zástupci obcí upozornily na nekvalitní provedení oprav Informačních tabulí umístěných v jednotlivých obcích na vyznačené cyklotrase. Reklamací u firmy Kotrbanec-Trutnov uplatní J. Rejlová
 • Další členská schůze svazku – 2.10.2008 v 17,00 hodin, místo setkání bude upřesněno

Zapsala: J. Rejlová, M. Součková

V Praskačce dne 9. 9. 2008