Zápis z jednání 22. 5. 2008 v Praskačce

Záznam z jednání členské schůze svazku obcí „Mikroregion urbanická brázda“ konaného dne 22. 5. 2008 v zasedací místnosti OÚ Praskačka

Program jednání:

 1. Informace svozové firmy Hradecké služby a.s. Hradec Králové
 2. Kontrola zápisu z minulé členské schůze
 3. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2007
 4. Dotace z POV a grantů kraje na rok 2008
 5. Informace o činnosti MAS Hradecký venkov
 6. Různé

Přítomni: viz presenční listina

Informace svozové firmy Hradecké služby a.s. Hradec Králové

Pan Kubec – zástupce firmy Hradecké služby a.s. – Marius Pedersen Group předal přítomným materiály a seznámil je s nabídkou „Komplexní služby obcím – systém nakládání s komunálními odpady“. Zástupci obcí projednají nabídku zaměřenou zejména na rozšíření okruhu tříděných a samostatně sbíraných komodit na svých zastupitelstvech a na dalším jednání svazku se dohodnou na společném závěru.

Kontrola zápisu z minulé členské schůze

Přítomní byli seznámeni se zápisem z členské schůze svazku, která se konala dne 28.2.2008. Připomínky k zápisu nebyly vzneseny, zápis byl schválen.

Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2007

Závěrečný účet DSO přečetla ing. Součková v plném znění. K projednání byly předloženy tyto podklady: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, rozvaha organizačních složek státu územních samosprávních celků a příspěvkových organizací včetně přílohy a zpráva o výsledku přezkoumání výsledku hospodaření DSO. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO jakož i ostatní předepsané dokumenty byly zveřejněny na webových stránkách svazku a ve všech členských obcích. Zveřejnění bylo přítomnými zástupci obcí stvrzeno podpisem a razítkem na předepsané listině. V žádné obci nebyly vzneseny námitky ani připomínky, připomínky nebyly doručeny ani do sídla svazku.

Při přezkoumání hospodaření svazku nebyly v oblasti účetnictví zjištěny žádné nedostatky.

Závěrečný účet za rok 2007 byl tak přítomnými členy svazku schválen bez výhrad. Účetním operacím bude věnována trvalá pozornost po celý rok 2008. Namátkovou kontrolu vedení účetnictví provede revizní komisí.

Dotace z POV a grantů kraje na rok 2008

Granty KHK – Životní prostředí

Název projektu: Studie likvidace zeleného odpadu a kalů z ČOV v regionu Urbanická brázda

Celkové náklady projektu: 100 tis. Kč, získaná dotace 80 tis. Kč tj. 80%, vlastní podíl bude hrazen ze společných prostředků.

Obce provedly základní analýzu týkající se skladby a množství odpadů z veřejných ploch a společně s odbornou firmou budou hledat řešení jak tyto odpady co nejefektivněji společně likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Název projektu: Poznáváme a chráníme naši přírodu

Celkové náklady projektu: 100 tis. Kč, získaná dotace 80 tis. Kč tj. 80% (žádáno150/120 tis. Kč)

Vlastní podíl na jednotlivých akcí bude hrazen partnery – tj. školami příp. přírodovědnými kroužky ne z peněz svazku obcí.

Vzhledem ke snížení požadované dotace proběhne setkání se zástupci škol ohledně případných úprav jednotlivých aktivit. Realizaci projektu a koordinaci aktivit zajistí J. Rejlová.

Aktivity projektu, časový harmonogram:

Aktivita Termín
Plánování a příprava projektu (setkání se zástupci škol, plánování projektu, podání žádosti o dotaci) 02-04/2008
Příprava vzdělávacího modulu pro mateřské školy (hry, doplňovačky, živé obrázky, praktická cvičení zaměřená na poznávání života v okolní přírodě) – tématické bloky zaměřené na roční období směřující k „poznání“ a zvýšení zájmu o přírodu 05-06/2008
Realizace vzdělávacích modulů v mateřských školách (4x ročně v 8 MŠ) 10/2008 a 01,03,05/2009
Práce v přírodovědných oddílech - pozorování a poznávání přírody, ochrana životního prostředí, organizace ochrany přírody, chráněná území ČR, ZOO ČR (pozorování a zkoumání přírody, práce s mikroskopem, výlety a exkurze do CHKO a ZOO) – hlavní moto práce: „Poznej a chraň“. 09/2008 - 06/2009
Výtvarné soutěže zaměřené na práce s přírodními materiály a přírodninami (soutěž pro školy a pro celé rodiny) 10/2008 a 05/2009
Brigády – úklid a zkoumání ekosystému lesních a břehových porostů vodních ploch a toků v regionu 04/2008, 04/2009
Kompostování – řešení zeleného odpadu ve venkovských obcích – kampaň na propagaci kompostování, kterou připraví a zrealizují (za pomoci zástupců mikroregionu) děti a mládež 01-05/2009
Ukončení, vyúčtování a vyhodnocení projektu 07/2009

POV KHK 2008

Svazek obcí „Mikroregion Urbanická brázda“ bude na základě smlouvy administrovat POV Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na území ORP Hradec Králové (80 obcí). Celková částka za administraci 108 tis. Kč (mzda, kancelář, telefony, cestovné). V roce 2008 přiděleno v I. kole 45 dotací, předpoklad vyhlášení i II. kola.

Název projektu: Revitalizace území mikroregionu Urbanická brázda a rozvíjení partnerských vztahů

Svazek obcí obdržel z POV Královéhradeckého kraje na tuto akci investiční/neinvestiční dotaci ve výši 500 000,- Kč. Členská schůze svazku schvaluje přijetí této dotace a souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace. Celková přidělená dotace: 500 tis. Kč – požadována ve výši 1 mil. Kč.

Dotace na společné akce činí 70%, u akcí realizovaných na území členských obcí bude dotace ve výši 45% celkových N (% vyplývá ze zbývající částky dotace vzhledem k upraveným celkovým nákladům jednotlivých akcí).
Upravené aktivity a částky: - viz tabulka, která je nedílnou součástí zápisu

Akce realizované na území jednotlivých obcí:

Všechny obce dodají podklady pro vlastní realizaci – podklad pro sepsání objednávek či smluv o dílo; výpis z katastru + snímek (stačí informativní) – tj. doklad o tom, že zhodnocovaný majetek je majetkem členské obce; na tomto podkladě bude vystavena smlouva o zápůjčce.

Společné akce:

 • Propagační leták nebo mapka - zaměřené na cykloturistiku – ve spolupráci se svazkem Nechanicko či v MAS, možnosti prověří J. Rejlová
 • Aktualizace internetových stránek – obsah odsouhlasen, vlastní aktualizace se připravuje a proběhne v letních měsících. Zajistí: J. Rejlová ve spolupráci s P. Včelákem a Ing. Součkovou
 • Olympiáda MŠ – sobota 24.5., 9.00 hodin na hřišti v Dobřenicích – bude poskytnut příspěvek ve stejné výši jako v loňském roce tj. 4 500,- na účet MŠ Dobřenice č. 181624057/0300, zbylé náklady na pořádání akce hradí zřizovatelská obec. Veřejnoprávní kontrolu v MŠ provede J. Rejlová
 • Zpravodaj 2008
  • termín vydání podzim 2008
  • obsah:
   • co se udělalo v „Mikroregion“ za uplynulý rok
   • společné akce a projekty
   • knihovnice - chtějí společnou stránku (o setkáních a společných akcích)
   • představení MAS - členy z našeho regionu
   • každá obec svou stránku na téma: "Tradiční i netradiční akce"
 • Na kolech Mikroregionem urbanická brázda
  • termín – sobota 20. září 2008
  • 2 trasy jako v loňském roce
  • zodpovědná osoba na přípravu tras a programu: Milan Jedlička, Zdeněk Bednář
  • konec výletu – hřiště Lhota pod Libčany
  • Zdravý region = v cíli dostane každý zdravý vitamínový nápoj + energetickou tyčinku, pro děti platí „Na kolo s přilbou

Závěr

Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí schvaluje přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výši 500 000,- Kč na akci „Revitalizace území mikroregionu Urbanická brázda a rozvíjení partnerských vztahů“ o celkových nákladech 940 tis. Kč, z toho 260 tis. Kč investiční akce a 680 tis. Kč neinvestiční akce.

Členská schůze svazku schvaluje přijetí této dotace a souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace. Zajistí: Ing. Součková, Pitro

POV MMR 2008 – Oprava autobusových zastávek

Nebylo možné realizovat projekt, jehož výsledky nezasahují alespoň do 2 katastrálních území; některé členské obce podaly samostatné žádosti na své projekty.

Informace o činnosti MAS Hradecký venkov (www.hradeckyvenkov.cz)

MAS neuspěla v I. kole PRV se svou žádostí na realizaci Strategického plánu Leader a proto se bude tento plán upravovat tak, abychom byli ve II. kole úspěšní. Výsledky I. kola programu LEADER jsou zveřejněny na stránkách MAS.

Ve dnech 25.-27.4.2008 se uskutečnila v Kulturním domě v Nechanicích akce „Dny podnikatelů MAS Hradecký venkov“ – zpráva a krátká obrazová prezentace  akce je zveřejněna na stránkách MAS.

Hradecký venkov získal v POV KHK neinvestiční dotaci na projekt „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj Hradeckého venkova“ ve výši  238 000,- Kč. Dotace nesmí překročit 90% celkových nákladů akce. Vzhledem k tomu, že byla požadovaná dotace snížena, vybrala správní rada prioritní aktivity projektu a rozhodla o snížení celkových nákladů akce na částku 265 000,- Kč.

Mezi hlavní aktivity realizované v rámci tohoto projetu patří poradenství nejen pro partnery MAS, ale i pro subjekty z celého správního území MAS tj. území všech 4 mikroregionů (Nechanicko, Obce PZ 1866, Urbanická brázda a Hustířanka. Od května 2008 je každé úterý v době od 8 do 11,30 h otevřena kancelář MAS, kde pracuje paní Iva Horníková a zajišťuje aktualizaci internetových stránek společnosti, zveřejňuje nové grantové výzvy a  poskytuje poradenství při zpracovávání projektů v oblasti volnočasové aktivity, dětská hřiště, zakládání mateřských center a jiných neziskových organizací. Kontakt: info.hornikova@tiscali.cz.

Různé

 • Zákon o střetu zájmů – vyplnit základní údaje ve formuláři, uložit na OÚ, nezveřejňovat na internetu; vyplňuje – uvolněný starosta/ka, členové rady případně uvolněný placený funkcionář na obci; termín – do konce června
 • Studie komunikací – smlouva s panem Klazarem vypovězena bez dalších nároků obou smluvních stran; podklady ve stejném rozsahu zpracuje Ing. Jan Špaček, termín – září 2008; smlouvu uzavře Ing. Součková
 • Ing. Součková a J.Středa připraví nový návrh Rozpočtového výhledu, který bude rozeslán obcím k řádnému zveřejnění
 • Dům s pečovatelskou službou – J. Polák předal Ing. arch. Zimovi podklady pro výběr lokality na výstavbu DPS, budou stanovena výběrová kritéria a provedeno vyhodnocení těchto lokalit; pokud budou celkové náklady do 20 mil. Kč, žadatelem bude svazek obcí a DPS bude lokalizována v obci do 500 obyvatel – možno žádat o dotaci do PRV
 • Český červený kříž – kontakt: Karel Žabka, ředitel úřadu OS ČČK v Hradci Králové, Mostecká 219, 500 03 Hradec Králové, tel: 495516127, e-mail: hradeckralove@cervenykriz.eu, http://www.cckhk.org/
  • V Roudnici letos obnovena činnost ZO ČČK, členové se především účastní rekondičních pobytů a spoluorganizují některé akce v obci.
  • Obecně ČČK nabízí spolupráci v oblastech:
   • školení zdravotníků

   • zdravotní dozory na akcích

   • ocenění činu - "Záchrana života" - možno navrhnout kandidáta (i zpětně) - každoročně jsou oceňováni v Praze na hradě

   • v oblasti sociálních služeb - osobní asitence, sebeobsluha, chráněné bydlení pro mentálně postižené

   • preventivní akce pro veřejnost i školy

   • uspořádání branného dne (pro školy)  - účtováno cca 4 tis. Kč

   • kontroly autolékárniček a lekárniček v domácnostech

   • ukázky první pomoci, bezpečností akce typu "Bezpečná cesta do školy", "Příprava na prázdniny" apod.

   • přednášky - zdraví, životní styl, nemoci, antialkohol, antidrogy

   • levné rekondiční pobyty pro seniory

   • připravují rekondiční pobyty pro matky s dětmi

Zapsaly: J. Rejlová, M. Součková

V Praskačce dne 27.5.2008