Zápis z jednání 28. 2. 2008 v Praskačce

Záznam z jednání členské schůze svazku obcí „Mikroregion urbanická brázda“ konaného dne 28.2. 2008 v zasedací místnosti OÚ Praskačka.

Program jednání:

  1. Kontrola zápisu z minulé členské schůze
  2. Čerpání dotací z POV a grantů kraje
  3. Informace o činnosti MAS Hradecký venkov
  4. Různé

Přítomni: viz presenční listina

Úvodem jednání byli přítomní seznámeni se zápisem z členské schůze svazku, která se konala 24.1.2008. Připomínky k zápisu nebyly vzneseny, zápis byl schválen.

Čerpání dotací z POV a grantů kraje

POV KHK 2008

„Revitalizace území mikroregionu Urbanická brázda a rozvíjení partnerství“ s celkovými náklady 1450 tis. Kč – žádost podána, výsledky by mohly být známy po březnovém zasedání zastupitelstva kraje.

Úpravy veřejných prostranství, dětská hřiště

 

Obec Popis úprav
Sedlice Veřejné prostranství (zeleň, zvonička, herní prvky) 170000,00
Syrovátka Výsadba zeleně 50000,00
Urbanice - Lhota pod Libčany Výsadba ovocné aleje podél místní komunikace spojující obě obce, využívané jako cyklotrasa obyvatelstvem celého regionu 100000,00
Hvozdnice Náves (zeleň, oprava komunikace, lavičky) 125000,00
Obědovice Revitalizace území bývalé skládky - výsadba zeleně 40000,00
Libčany Školní zahrada (učebna v přírodě, školní užitková zahrada, koutek pro zvířata, dětské hřiště) 350000,00

 

Opravy památek

Obec Popis úprav
Hvozdnice Kaplička na návsi (oprava fasády, střechy, úprava okolí, zeleně) 150000,00
Libčany Kostel (oprava přístupového chodníku a vstupu) 105000,00

 

Propagace regionu, budování partnerství

Aktivita
Propagační leták, mapka 20000,00
Aktualizace internetových stránek 30000,00
Zpravodaj 2008 (časopis informující o činnosti mikroregionu a rozvoji venkova) 55000,00
Odborná exkurze – návštěva venkovského regionu zaměřená na výměnu zkušeností při realizaci integrovaných projektů zaměřených na vznik nových pracovních míst v malých venkovských obcích (partner DSO Brada) 200000,00
Na kolech mikroregionem Urbanická brázda 18 000,00
Olympiáda mateřských škol 7000,00
Praskačský zpěváček 10000,00
Roudnická dětská olympiáda 20000,00

Rozpočet projektu

Rozpočtovaná položka
Neinvestiční náklady  1000000,00
Materiál, služby (spotřební materiál, zeleň, opravy a rekonstrukce, pronájmy, doprava, ubytování a stravování, propagace a další služby) 1000000,00
Neinvestiční náklady celkem  
Ivestiční náklady  
6124 - Pěstitelské celky trvalých porostů 100000,00
6121 - Budovy, haly, stavby 350000,00
Investiční náklady celkem 450000,00
Náklady projektu celkem 1450000,00

POV MMR – 2008

Integrovaný projekt „Autobusové zastávky“ – žádost na MMR se podává do 28.3.2008, DOTAČNÍ TITUL č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Maximální výše dotace 300 tis. Kč, po úpravách celkové náklady projektu činí 680 tis. Kč tj. předpokládaná dotace 44%.

Podklady ze ZŠ Libčany a Osice předány. Nutno vypracovat žádost se všemi nezbytnými přílohami. Zajistí J.Rejlová

Granty kraje

V únoru podána žádost na projekt „Profesionální servis a zázemí pro mikroregion Urbanická brázda“ zaměřený na zajištění administrativy a rozvojové činnosti svazku obcí - pronájem kanceláří, mzdy pracovníků přidělených na projekt, cestovné, účetnické a poradenské služby, odborná školení pro účastníky projektu, zpracování žádostí o granty a dotace na rok 2008, vyúčtování obdržených dotací a grantů za rok 2007, příprava integrovaných projektů v regionu. Celkové náklady projektu 130 tis. Kč, požadovaná dotace 70% tj. 90 tis. Kč.

Pokračování projektu „Děti vnímejte přírodu kolem nás“ (grant KHK z roku 2007), termín realizace prodloužen do 30.6.2008. M.Součková a J.Rejlová podaly informace o projektu a setkání se zástupci ZŠ a MŠ, zápis ze setkání dne 28.2.2008 bude poslán všem zástupcům obcí na vědomí.

J.Rejlová informovala o nově vypsaných grantech v oblasti ŽP KHK. Rozhodnuto podat žádost na vypracování „Studie–likvidace zelených odpadů a kalů z ČOV“ s působností mikroregionu. Předpokládané náklady 100 tis. Kč, vypracovat a podat žádost do 11. dubna.

Zajistí: J.Rejlová, M.Součková

M.Součková předala podklady Ing. Rakovi ohledně množství produkovaného zeleného odpadu, bude se tím zabývat, dále rozpracovávat a navrhne optimální systém likvidace.

Národní síť zdravých měst – členská schůze revokovala své rozhodnutí z minulého jednání ohledně vystoupení z NSZM a rozhodla pro rok 2008 zůstat členy a využívat poskytované informace a další služby. Členský poplatek na rok 2008 činí 3000,- Kč. Přehled služeb nabízených sítí zdravých měst – viz leták v příloze zápisu.

Databáze místních Agend 21 v České republice - http://www.ma21.cz/ - Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA 21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti s yužíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k odpovědnosti občany za jejich životy i životy ostatních.

Registrace v této celostátní databázi je dokladem toho, že v regionu je veřejná správa na nějaké kvalitativní úrovni. Mikroregion Uranická brázda je v této databázi registrován v kategorii Z – začátečníci, pro postup do další kategorie D – kritéria viz příloha zápisu možno využít nově vyhlášený dotační titul MŽP Fond „Phare revolving“. J.Rejlová se zúčastnila v Praze školení pořádaného NSZM ke zpracování žádostí do tohoto fondu a bude připravovat projekt do podzimní výzvy. Náplň projektu bude průběžně konzultována na jednáních svazku. Jedná se o společná setkání v rámci mikroregionu, plánování projektů s dětmi a veřejností, zdravý životní styl v našich školách a školkách apod.
Profesionální činnost manažera svazku obcí – členská schůze svazku schvaluje, že J.Rejlová bude pro svazek a jeho členské obce vykonávat činnost manažera (příprava a realizace projektů, podávání žádostí, jejich vyhodnocení, doplňování a aktualizace internetových stránek svazku a další administrativní činnost, účast na školeních a akcích souvisejících s činností svazku obcí apod.). Tuto činnost vykonávala pro svazek do 31.7.2007 v rámci krajských projektů EPC a AKKORD. Placena bude skutečně odvedená práce na základě dodacích listů odsouhlasených statutárním zástupcem svazku a cestovní náhrady podle platné směrnice. Zdrojem pro pokrytí nákladů je grant kraje určený na profesionalizaci svazků obcí a budou průběžně hledány další možnosti. Jednou z nich je nabídka KHK na administrace Program obnovy venkova místo Magistrátu města Hradec Králové.

Informace o činnosti MAS Hradecký venkov

Ve dnech 25.-27.4.2008 proběhne v Nechanicích akce „Dny podnikatelů MAS Hradecký venkov“. Zástupci obcí aktualizovali seznamy podnikatelů, kterým bude zaslána přihláška k účasti na této akci. Jednání s vystavovateli proběhne ve čtvrtek 13.3.2008 v KD v Nechanicích. Podnikatelům bude představen program a budou prodiskutovány organizační záležitosti. Páteční navečer bude vyhrazen pro neformální setkání zástupců všech členských obcí MAS, členů MAS a vystavovatelů. Pozvánky budou rozesílány elektronicky.

Za MAS byla podána žádost do POV KHK na vzdělávání.

J.Rejlová a M.Součková opětovně upozorňovali na nutnost připravovat projekty – konzultovat, zajišťovat stavební a další dokumentaci.

Některé obce ještě neodevzdaly potvrzení - Souhlas se strategií MAS. Obce – Hvozdnice, Lhota pod Libčany, Libčany, Obědovice, Osice, Praskačka, Urbanice jej potvrzený zašlou J.Rejlové na OÚ Roudnice – T: IHNED (formulář – viz příloha).

Různé

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad – odsouhlasena.

Návrh nových internetových stránek – bude rozeslán obcím k okamžité korekci, v pondělí 3.3. ho projedná paní Součková s Petrem Včelákem (autorem stránek); všechny obce připraví aktualizaci informací o podnikatelích. Další jednání o stránkách povedou J. Rejlová a M. Součková.

Pasport místních a účelových komunikací na území Mikroregionu Urbanická brázda – termín realizace zakázky 30.9.07 nesplněn, bude odeslán dopis na doručenku firmě Atellier Klazar, aby sdělila závazné podmínky pro dokončení díla nebo bude odstoupeno od smlouvy.

Roudnice zakoupila štěpkovač – nabízí obcím štěpkování větví, předpokládaná cena za 1 motohodinu 700,- Kč (zapůjčení stroje s obsluhou).

M.Součková se setkala s panem Ing. Kvapilem, generálním ředitelem firmy Marius Pedersen a.s Hradec Králové. V úterý 4.3. bude mít další jednání s ředitelem Hradeckých služeb panem Ing. Sokolem kdy budou prodiskutovány výhrady k práci svozové firmy nejen Praskačky, ale i ostatních obcí svazku.

J.Brádlová – kynologická firma z Kratonoh hledá plochu pro vybudování cvičiště pro psy o rozloze cca 0,5 ha, za vesnicí tak aby nerušili.

Zapsaly: J.Rejlová, M.Součková

V Praskačce dne 5.3.2008