Zápis z jednání 24. 1. 2008 v Praskačce

Záznam z jednání členské schůze svazku obcí „Mikroregion urbanická brázda“ konaného dne 24.1.2008 v zasedací místnosti OÚ Praskačka.

Program jednání:

  1. Schválení rozpočtových opatření
  2. Schválení rozpočtu na rok 2008
  3. Dotace z POV 2008
  4. Granty kraje v roce 2008
  5. Ustavení revizní komise pro rok 2008
  6. Činnost MAS Hradecký venkov
  7. Různé

Přítomni: viz presenční listina

Úvodem jednání byli přítomní seznámeni se zápisem z členských schůzí svazku, které se konaly 1. a 24. listopadu 2007. Připomínky k zápisům nebyly vzneseny, zápisy byly schváleny.

Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření (stav k 31.12.2007) byla schválena všemi přítomnými zástupci členských obcí v rozsahu dle přílohy, vypracované panem J. Středou, účetním svazku.

Schválení rozpočtu a členských příspěvků na rok 2008

Návrh rozpočtu svazku byl ve všech členských obcích řádně vyvěšen na úředních deskách, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky. Návrh rozpočtu byl zveřejněn i na webových stránkách svazku. Rozpočet na rok 2008 byl navržen jako schodkový na straně příjmů ve výši 1.000,00 Kč a na straně výdajů ve výši 72.500,00 Kč. Schodek bude vykryt ze zůstatku roku 2007. Přítomní zástupci obcí schválili rozpočet bez připomínek.

Pro rok 2008 byl schválen členský příspěvek ve výši 10,00 Kč na 1 obyvatele. J.Středa vystaví faktury.

Dotace z POV 2008

Členská schůze schválila podání žádosti o dotaci z POV KHK pro rok 2008 (dotační titul 3) na integrovaný projekt „Revitalizace území mikroregionu Urbanická brázda a rozvíjení partnerství“ s celkovými náklady cca 1450 tis. Kč. Zodpovídá: J.Rejlová, M.Součková

Granty kraje v roce 2008

Z grantů kraje je vyhlášena profesionalizace svazku, žádost bude v termínu podána, poskytnuté prostředky vyplývají z nastavených pravidel. Zodpovídá: J.Rejlová, M.Součková

Ustavení revizní komise

Pro rok 2008 byla ustavena revizní komise v tomto složení: Jiří Polák, Stanislav Bydžovský.

Činnost MAS Hradecký venkov

S dosavadní činností MAS seznámila přítomné Ing. Rejlová:

Strategický plán Leader MAS Hradecký venkov na období 2007-2013 – vypracován a schválen v MAS
Dne 17.12.2007 byla podána na SZIF v Praze žádost o realizaci SPL MAS Hradecký venkov na období 2007-2013. Nyní probíhá administrativní kontrola a poté budou žádosti, které touto kontrolou prošly, předány hodnotitelské komisi k posouzení a obodování podle předem stanovených kritérií. Výsledek by měl být znám asi v dubnu. Do té doby musí zástupci všech 4 svazků zajistit souhlasy svých členských obcí s poskytnutím území do MAS. J.Rejlová rozešle formulář „souhlasu“, který obce obratem zašlou potvrzený na adresu: OÚ Roudnice, 503 27 Lhota pod Libčany.
Stav finančních prostředků: členské příspěvky byly vybrány ve výši 114.585,- Kč, dotace od Královéhradeckého kraje přijata ve výši 150.000,- Kč, úrok na bankovním účtu činil 63,16 Kč, platby (dohody – zpracování analýz a SPL, občerstvení, projektor, plátno, ukazovátko, náklady na založení MAS, nájemní smlouva na nebytové prostory) ve výši 154.978,- Kč, poplatky bance 485,50 Kč. Konečný zůstatek na účtu k 31.12.2007 činil 109.184,66 Kč.

Rozhodnutí správní rady společnosti, že stávající členové nebudou platit členské příspěvky na rok 2008, vzhledem k tomu, že rámcové smlouvy byly podepisovány až na konci roku 2007.

Ve dnech 25.-27. dubna 2008 se uskuteční v KD v Nechanicích „Dny regionu MAS“ spojené s gastro prezentací místních podnikatelů a řemeslníků

Ve zpravodaji Mikroregionu Nechanicko budou postupně představováni členové MAS.

Různé:

Ing. Rejlová seznámila přítomné s  akcí „Dny včel, medu a přírody“, kterou organizuje Základní organizace Českého svazu včelařů v Nechanicích spolu s městem Nechanice a mikroregionem Nechanicko ve dnech 7. a 8. června 2008 v Nechanicích. V rámci této akce bude připraven i program zaměřený pro děti včetně vyhlášení výtvarné soutěže. Soutěže se mohou, dle zájmu, zúčastnit i naše základní školy. Na oplátku školy získají odměnu v podobě sklenice medu. Přítomní souhlasí s podporou akce a poskytnutím příspěvku včelařské organizaci ve výši 5 000,- Kč (v organizaci jsou zapojeni členové z řad spoluobčanů obcí svazku).

Členská schůze schválila vystoupení svazku z Národní sítě Zdravých měst ČR.

Zapojené obce mají zájem o zabezpečení DPS pro seniory v rámci svazku. K prověření možností získání prostředků na realizaci záměru (výstavba nového nebo rekonstrukce staršího objektu), umístění dle nabídky některých obcí, provozních nákladů a dalších otázek byla ustavena užší skupina ve složení: Ing. Jana Rejlová, Mgr. Petr Cvrček, Jitka Brádlová a Jiří Polák. Tato pracovní skupina připraví podklady pro další rozhodování svazku.

Ing. Součková poskytla poslední informace k řešení „zeleného odpadu“ a „Pasportu místních a účelových komunikací na území Mikroregionu urbanická brázda“.

Zapsaly: J.Rejlová, M.Součková

V Praskačce dne 25.ledna 2008