Rozpočet 2005

Příjmy

Členské příspěvky obcí - 24250,00 Kč

Příspěvky od svazků na činnost euromanažera - 85490,00 Kč

Příjmy celkem - 109740,00 Kč

Výdaje

Běžné výdaje - profesionalizace svazku - 24250,00 Kč

Výdaje na činnost euromanažera celkem - 85490,00 Kč

Z toho: - Pronájem kanceláře - 24000,00 Kč

- Cestovné - 12000,00 Kč

- Mzdové náklady - 36 000,00 Kč

- Služby spojů - 5490,00 Kč

- Reserva - 8000,00 Kč

Výdaje celkem - 109740,00 Kč

Reserva: Zůstatek z roku 2004 - 11515,91 Kč

Ing.Miroslava Součková v.r.
Jaroslav Pitro v.r.

statutární zástupci svazku

V Praskačce dne 30.12.2004