Výsledek hospodaření DSO Mikroregion urbanická brázda za rok 2003

Zůstatek k 1.1.2003 - 73202,23 Kč.

Příjmy

Neinvestiční přijatá dotace ze SR 780000,00 Kč
Příspěvky od obcí 609368,30 Kč
Dotace od Krajského úřadu 65000,00 Kč
Příjmy z úroků 1833,10 Kč
Příjmy celkem 1456201,40 Kč

Výdaje

Běžné výdaje 236471,20 Kč
Údržba komunikací 281089,20 Kč
Vybavení cyklotras 244734,00 Kč
Studie odkanalizování obcí 320550,10 Kč
Revitalizace rybníka Osičky 65000,00 Kč
Údržba veřejné zeleně v obcích 221000,00 Kč
Oprava drobné architektury 134026,20 Kč
Výdaje celkem 1502870,70 Kč

Zůstatek k 31.12.2003 - 26532,93 Kč

Pohledávky svazku k 31.12.2003 - 3920,00 Kč

Majetek svazku k 31.12.2003 - 151320,00 Kč

V Praskačce dne 11.5.2004

Ing.Miroslava Součková (statutární zástupce svazku)
Jaroslav Pitro (statutární zástupce svazku)